Lãnh đạo Đảng ủy; HĐND- UBND- MTTQ xã Kỳ Thọ
loading...
23:31 29/11/2019

Lãnh đạo Đảng ủy; HĐND- UBND- MTTQ xã Kỳ Thọ

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO XÃ KỲ THỌ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

Ghi chú

1

Dương Đình Hới

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

0982864075

hoikytho@gmail.com

2

Cao Thị Hồng Lam

Phó bí thư Đảng ủy xã

0987579300

Danguy2015 @gmail.com

3

Hồ Văn Hiển

Chủ tịch UBND xã

0986504237

ubndkytho@gmail.com

4

Lê Thanh Bình

Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã

0945079488

thanhbinh @gmail.com

5

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó CT HĐND xã

0962284072

nguyenthinguyetlhpn@gmail.com

6

Phạm Đình Sinh

Phó Chủ tịch UBND xã

0988978994

sinh kytho@gmail.com

7

HỒ VĂN TRUNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

0969341555

hovantrungcakt@gmail.com