Các văn bản chỉ đạo
RSS

Thông báo kết luận số 20 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

Thông báo của ban chỉ đạo số 20 về đẩy nhanh tiến độ xây XDNTM

Thông báo kết luận làm việc thôn sơn Bắc

KẾ HOẠCH Phát động “tháng cao điểm” toàn dân ra quân xây dựng nông thôn mới, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9