Thông báo 20 ngày cao điểm về xây dựng nông thôn mới
loading...
22:10 07/11/2019

Thông báo của ban chỉ đạo số 20 về đẩy nhanh tiến độ xây XDNTM

https://images.app.goo.gl/UHwKGYpykQxSU2dd8