CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG THU QUỸ NHÀ NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
loading...
15:29 28/06/2019

TT ĐƠN VỊ PHƯƠNG ÁN THÓC PHƯƠNG ÁN TIỀN Nợ củ Tổng phải thu Ghi chú
Đất DP Cộng thóc Thành tiền
(6.500đ /kg)
Quỹ BT TE Quỹ đến ơn đáp nghĩa Quỹ PCBL Quỹ khuyến học Quỹ tuổi già Tổng cộng
1 TÂN SƠN 980 980 6.370.000 4.095.000 4.095.000 4.095.000 4.770.000 3.180.000 20.235.000 10.277.000 36.882.000
2 TÂN THỌ 556 556 3.614.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 6.660.000 4.480.000 28.690.000 11.575.000 43.879.000
3 SƠN TÂY 160 160 1.040.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.480.000 2.360.000 17.360.000 4.454.000 22.854.000
4 VĨNH THỌ 1.123 1.123 7.298.200 5.340.000 5.340.000 5.340.000 4.950.000 4.320.000 25.290.000 3.467.000 36.055.200
5 SƠN BẮC 0 0 4.365.000 4.365.000 4.350.000 4.890.000 3.260.000 21.230.000 9.400.000 30.630.000
6 SƠN NAM 0 0 3.510.000 3.510.000 3.510.000 4.533.000 3.420.000 18.483.000 5.610.826 24.093.826
CỘNG 2.819 2.819 18.322.200 27.000.000 27.000.000 26.985.000 29.283.000 21.020.000 131.288.000 44.783.826 194.394.026