KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LẬP PHƯƠNG ÁN VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019
loading...
15:34 29/05/2019

UBND XÃ KỲ THỌ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và kế hoạch của UBND xã về việc triển khai công tác lập phương án thu thuế, quỹ vụ Đông Xuân 2019. UBND xã tổ chức cuộc họp triển khai công tác lập phương án các thôn cụ thể như sau:

1. Về nội dung:

+ Đối với các khoản thu quỹ nhà nước và địa phương giao cho các thôn tổ chức thu vận động theo công văn hướng dẫn của cấp trên. Cụ thể gồm các khoản quỹ: Quỹ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống lụt bão. Riêng ở xã có quỹ khuyến học, quỹ tuổi già.

- Về mức vận động:

+ Quỹ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống lụt bão: 15.000đ/lao động/loại quỹ

+ Quỹ khuyến học: 30.000đ/hộ

+ quỹ tuổi già : 20.000đ/hộ

- Đối tượng miễn giảm 3 loại quỹ nhà nước: Quỹ Trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống lụt bão:

Đối tượng Thương binh, bệnh binh; Quân nhân làm nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang.

Cha, mẹ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ;

Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp;

Người khuyết tật hoặc suy giảm khả năng lao động; người mắc bệnh hiểm nghèo;

Hộ nghèo năm 2018.

- Đối tượng miễn giảm quỹ khuyến học, quỹ tuổi già:

Hộ già cả neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- Về thời gian rà soát lên phương án các loại quỹ

Tổ chức rà soát lao động lên các chỉ tiêu thu phương án các khoản quỹ và phương án thôn: từ ngày 16/5 đến ngày  24/5/2019.

Hoàn thành phương án các thôn: Từ ngày 25/5 đến 31/5/2019.

Tiến hành họp thôn, thông qua chi bộ các chỉ tiêu thu năm 2019 từ ngày 01 đến 03/6/2019.

Thời gian đối chiếu chỉnh sữa phương án: 04 đến 10/6/2019.

- Về thời gian tổ chức thu: Sau khi có giá thóc của Nhà nước UBND xã sẽ thông báo và có kế hoạch chỉnh sữa phương án và phân lịch tiến hành tổ chức thu.

2. Xây dựng kế hoạch thu

Các thôn phối hợp với ban tài chính xã lên kế hoạch các chỉ tiêu thu vận động đóng góp các khoản quỹ và xây dựng các chỉ tiêu thu của thôn, các khoản nợ quyết toán từ năm trước chuyển sang để lên phương án thông qua chi bộ và tiến hành họp thôn.

Kế hoạch thu thuế nợ của xã: Ban tài chính lên danh sách các hộ còn nợ gửi về thôn để thông qua cuộc họp thôn.

Các đồng chí BCH chỉ đạo thôn theo dõi, đôn đốc các thôn tiến hành triển khai kịp thời theo thời gian quy định.

Yêu cầu các thôn căn cứ vào thời gian trên để triển khai thực hiện đảm bảo quy định./.

Trên đây là kế hoạch triển khai xây dựng phương án vụ Đông Xuân 2019 của UBND xã.

Kỳ Thọ , ngày 14 tháng 05 năm 2019

Nơi nhận:                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Ban TV Đảng uỷ;                                                                     CHỦ TỊCH

- TTr HĐND-UBND xã;                                                                    ( Đã ký)

- Cán bộ xã, thôn trưởng các thôn;

- Lưu VP-UBND.

Lê Thanh Bình