DỰ ÁN: NÂNG CẤP ĐƯỜNG BÊ TÔNG NỘI ĐỒNG TUYẾN VĨNH THỌ ĐI SƠN NAM
loading...
16:34 25/10/2019

CỒNG TÌNH XDCB
NỘI DUNG Dự toán được duyệt GHI CHÚ
Quyết định đầu tư Số 32/QĐ-UBND ngày  30/5/2019
Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2019
I. Tổng mức đầu tư 790.495.265
Xây lắp 634.056.000 Cty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Đại Phong
Thiết kế 44.824.012 Công ty CP tư vân xây dựng TM An Phát
Giám sát 20.308.815 Công ty CP tư vân xây dựng TM An Phát
Chi phí QLDA 16.924.000
Thẩm tra dự toán thiết kế 4.400.000
Thẩm tra quyết toán 6.827.002
Tư vấn đấu thầu
Chi phi hạng mục chung 25.362.242
Chi phí khác 150.194
Chi phí dự phòng 37.643.000