DỰ ÁN: NHÀ VĂN HÓA THÔN SƠN BẮC
loading...
16:20 22/07/2019

CÔNG TRÌNH XDCB
NỘI DUNG Dự toán được duyệt GHI CHÚ
Quyết định đầu tư Số 74a/QĐ-UBND ngày  30/10/2018 của UBND xã Kỳ Thọ
Thời gian thực hiện: tháng 6/2019 đến tháng 9/2019
Tổng mức đầu tư 976.000.000
Xây lắp 752.000.000
Chi phí khác 224.000.000