DỰ ÁN: SÂN VẬN ĐỘNG XÃ KỲ THỌ
loading...
16:09 20/06/2019

CÔNG TRÌNH XDCB
NỘI DUNG Dự toán được duyệt GHI CHÚ
Quyết định đầu tư Số 32/QĐ-UBND ngày  4/5/2019 của UBND xã Kỳ Thọ
Thời gian thực hiện: 03/6/2019 đến 30/10/2019
Tổng mức đầu tư 2.652.231.405
Xây lắp 2.174.772.868 Công Ty TNHH tổng hợp Minh Vũ
Thiết kế 125.248.613 Công ty CP đầu tư XD Trường Tấn
Giám sát 55.804.672 Công ty CP tư vấn xay dựng Quốc Cường
Chi phí QLDA 60.088.974
Thẩm tra dự toán thiết kế 8.438.120
Thẩm tra quyết toán 25.196.195
Tư vấn đấu thầu 8.438.119 Cty TNHH Sinh cường Thịnh
Chi phi hạng mục chung 65.243.186
Chi phí khác 2.703.924
Chi phí dự phòng 126.296.734