Quyết định 2708/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông vận tải áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
loading...
10:09 13/08/2019