Quyết định 3149/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
loading...
10:12 24/09/2019