THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng hoạt động tại di tích sử văn hoá Đền thờ Tướng Công Phạm Hoành
loading...
14:54 06/02/2020

UBND XÃ KỲ THỌ

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN THỜ TƯỚNG CÔNG PHẠM HOÀNH

Số: 01/TB-BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Thọ, ngày 06 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng hoạt động tại di tích sử văn hoá

Đền thờ Tướng Công Phạm Hoành

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và để đảm bảo tốt sức khoẻ cho du khách thập phương và toàn thể nhân dân.

- Ban quản lý di tích lịch sử văn hoá Đền thờ Điện quận công Hổ oai Đại Tướng Công Phạm Hoành tạm dừng hoạt động kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2020 (Tức là ngày 14 tháng 01 Âm lịch năm Canh Tý)

- Thời gian hoạt động trở lại Ban quản lý có thông báo sau.

- Giao cho ban lễ nghi phân công bố trí trực theo quy định.

Vậy Ban quản lý Di tích xin thông báo cho du khách thập phương và toàn thể nhân dân được biết./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng VH - TT huyện;

- Lưu:

TM. BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

TRƯỞNG BAN

Hồ Văn Hiển

Phó Chủ tịch UBND xã

(Đã ký)