Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số 01/KHBCĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẩu năm 2018
số 741/UBND của huyện Kỳ Anh Về việc giao chỉ tiêu định hương xây dựng nông thôn mới năm 2018
Nghị quyết XDNTM Nghị quyết xây dựng nông thôn mới năm 2018
số 10/TB-BCĐNTM Đôn đốc thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới
Số 01/HD-NTM Hướng dẫn đoạn đường kiểu mẩu
NQ số 32 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh Về Hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp
NQ 01/2016/HĐND huyện Kỳ Anh Về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
Sổ tay nông thôn mới Sổ tay hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mơi
Số 6465/QĐ-UBND Quyết định hướng dẫn thực hiện nghị quyết 01/2016/QĐ-HĐND
số 59/2015/QĐ-UBND Tiêu chí xây dựng Vườn Mẩu
QĐ số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 Về Ban hành bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẩu
Số: 05/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
205/UBND-VHTT Công văn v/v đăng ký sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Tĩnh (mail Hà Tĩnh)
211/UBND-YT Công văn V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người