Kết quả
RSS

xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã tạo dấu ấn về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới

Đánh giá nông thôn mới xã Kỳ Thọ đến tháng 9 năm 2019