Lấy ý kiến, góp ý tổ chức, cá nhân
RSS

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 khóa XIII; Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và kết quả giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, tại kỳ họp thứ 5 khóa XIX Hội đồng nhân dân xã; Theo báo...