Lấy ý kiến, góp ý tổ chức, cá nhân
RSS

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). UBND huyện Kỳ Anh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi).

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 khóa XIII; Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và kết quả giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, tại kỳ họp thứ 5 khóa XIX Hội đồng nhân dân xã; Theo báo...