Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa XIX
loading...
16:24 10/07/2018

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 khóa XIII; Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và kết quả giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, tại kỳ họp thứ 5 khóa XIX Hội đồng nhân dân xã; Theo báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2017 tổng hợp từ các tổ đại biểu HĐND có 25 nhóm ý kiến trên 4 lĩnh vực. Sau kỳ họp UBND đã giao cho các ban ngành kiểm tra xem xét xử lý và tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ, NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN:

1 . Đề nghị UBND quan tâm hỗ trợ kinh phí cho thôn để nạo vét tiêu úng các mương Sác Trú, Hói Bốm, từ trường mầm non đến cống Bàu Ác để nhân dân sản xuất thuận lợi.

(cử tri Thôn Sơn Tây)

Trả lời : Ngày 11/4/2018, UBND xã thành lập đoàn kiểm tra, qua kiểm tra khối lượng thực tế cần nào vét UBND xã hộ trợ cho thôn 1 ca máy ngoạm, và giao cho Ban cán sự thôn Sơn Tây tham mưu thời gian nạo vét đảm bảo phục vụ sản xuất vụ Hè thu.

2 . Đề nghị HĐND - UBND xem xét cho thôn Sơn Bắc quản lý và điều hành 2 cống ở Eo Bù để thôn có thêm kinh phí xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và xây dựng Nông thôn mới ở thôn.

(cử tri thôn Sơn Bắc)

Trả lời : Cống Eo Bù UBND xã đã hợp đồng với đơn vị nuôi trồng thuỷ sản thanh niên xung phong, tại cuộc họp ngày 28/3/2018 với cán bộ cốt cán tại thôn Sơn Bắc đồng chí Chủ tịch UBND xã đã kết luận việc đề xuất của cử tri thôn Sơn Bắc là không giải quyết được.

3. Đề nghị HĐND - UBND xem xét hỗ trợ kinh phí để móc mương từ kênh N23 tại trạm y tế đến vùng đất ở Biền Su thôn Vĩnh Thọ để nhân dân có đủ nước tưới sản xuất. Vì hiện nay đã nâng kênh N23 nước sẽ về tưới đủ các diện tích ở vùng này.

(cử tri thôn Vĩnh Thọ)

Trả lời : Theo ý kiến đề xuất của cử tri hhôn Vĩnh Thọ tai buổi làm việc ngày 04/04/2018 với toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Vĩnh Thọ.

Uỷ ban nhân xã thống nhất hỗ trợ 100% chi phí múc mương Chạc Gài, Tà Hứa trị giá hơn 10 triệu đồng còn trừ trạm y tế đến vùng đất Biền Su khối lượng ít giao thôn tự huy động để làm.

4 . Hiện nay đường từ mỏ đá đến cửa ông Bá trên vùng Cồn Hoang, UBND xã đã tổ chức cắm mốc phân định, đã thu tiền đấu thầu của các hộ; nhưng chưa có kế hoạch đắp đường. Đề nghị UBND xã quan tâm thực hiện.

(cử tri thôn Tân Thọ)

Trả lời : Ý kiến đề xuất cử tri là đúng hiện nay UBND xã đã tổ chức thực hiện.

5 . Sau bão số 10 giống đã bị ướt hư hỏng, không có khả năng gieo cấy, đề nghị cấp trên hỗ trợ giống lúa để đảm bảo cho nhân dân sản xuất vụ Xuân sắp tới.

(cử tri  thôn Sơn Nam)

Trả lời : Theo nguyện vọng của nhân dân UBND xã đã đề nghị HĐND-UBND huyện. Huyện đã có quyết định hỗ trợ cho xã Kỳ Thọ 3 tấn lúa giống gồm  (Khang dân 18 có 1,3 tấn, Khang dân đột biến 700 kg, Hương thơm số 1 có 1 tấn) xã đã cấp cho nhân dân 6 thôn để sản xuất vụ đông xuân 2018 và  đã có quyết định hỗ trợ 40% giá thóc giống để nhân dân sản xuất khắc phục khó khăn cũng như làm cánh đồng 1 giống lúa nhưng một số thôn không đăng ký hoặc đăng ký rất ít.

II. XÂY DỰNG CƠ BẢN, XÂY DỰNG NTM VÀ ĐẤT ĐAI

6 . Tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã, cử tri các thôn đã có ý kiến, kiến nghị với HĐND-UBND xã; nhưng UBND chưa giải quyết thấu đáo gồm: Cống ngăn mặn dữ ngọt ở Đập Đam thôn Tân Thọ, cống Cồn Chòi ở thôn Sơn Nam, cống Hói Bốn ở thôn Sơn Tây; mương từ Chạc Gài, Hói Riu, Tựa Hứa thôn Vĩnh Thọ; mương thoát nước khu dân cư trước cựa làng thôn Sơn Nam đã hư hỏng nặng thôn không có khả năng kinh phí để tu sửa. Đề nghị HĐND-UBND có chính sách hỗ trợ kinh phí  để các thôn tu sửa đảm bảo cho nhân dân sản xuất.

(cử tri thôn Tân Thọ, Sơn Nam, Sơn Tây, Vĩnh Thọ )

Trả lời : Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND xã đã làm việc với các thôn và xử lý như sau:

- Cống Đập đam thuộc thôn Tân Thọ. UBND xã làm việc ngày 14/6/2018 và đã giao cho thôn thuê người xữ lý theo dự toán, xã hỗ 8 triệu, thôn chịu tiền công 3 triệu giao hoàn thành trước 30/6/2018.

- Công Hói Bóm thôn Sơn Tây UBND xã đã hộ trợ 4 triệu đồng, thôn Sơn Tây đã sữa chữa, khắc phục xong tháng 3/2018.

- Cống Cầu Chòi thôn Sơn Nam. UBND xã đã hỗ trợ ống bi và 1,3 tấn xi măng, và máy đào lấp, các phần còn lại do nhân dân thôn Sơn Nam tự làm, hiện tại đang làm.

- Mương chạc gài, Hói Riu, tạ hứa thôn Vĩnh Thọ, xã đã hỗ trợ 10.120.000đ

- Mương thoát nước Cựa làng thôn Sơn Nam. Đã cung ứng 1300 kg xi măng và dự toán kinh phí hết 6 triệu đồng. Hiện nay xã giao cho thôn tiến hành thuê nhà thầu tiến hành thi công.

7 . Hiện nay con em lập gia đình không có đất ở, đề nghị HĐND-UBND quy hoạch đất ở vùng sân bóng thôn Tân Thọ củ gần nhà ông Bằng và vùng đất dắm dân ở cửa làng thôn Tân Phú củ để tạo điều kiện cấp đất ở cho con em có nhu cầu. (cử tri thôn Tân Thọ)

Trả lời : Nguyện vọng của cử tri đề xuất là đúng tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã đã thống nhất. Hiện nay UBND xã đã quy hoạch và đang xây dựng hạ tầng để cấp đất theo quy định.

8 . Đề nghị UBND xã kiểm tra đất trang trại của anh Hồ Văn Thơ hiện nay sát mương làm ảnh hưởng đến kênh tưới của thôn Tân Sơn.

(cử tri Tân Sơn )

Trả lời : Ngày 22/6/2018, UBND xã kết hợp cán bộ thôn Tân Thọ đã kiểm tra ở thực địa, qua buổi làm việc đã thống nhất: Mở kênh tưới theo đường nội đồng  ra vùng đồng Rậm, thôn bỏ kinh phí đặt cống qua đường để nhân dân đi lại sản xuất.

Khi thôn làm kênh anh Hồ Văn Thơ phải tạo điều kiện cho thôn, không cản trở việc thôn mở kênh tưới cho nhân dân. Có biên bản buổi làm việc.

9 . Hiện nay khu vực mỏ đá Rú Chào xe chở đất đi bán khắp nơi, UBND xã đã có ý kiến gì chưa? Việc quản lý tài nguyên - môi trường ở địa phương như thế nào, để sau khi hết hạn khai thác có đất hoàn trả lại mặt bằng để trồng cây.

Đề nghị UBND xã tăng cường kiểm tra, quản lý đường lên mỏ đá, giao cho công ty mỏ đá rú chào thường xuyên tu sữa để nhân dân đi lại thuận lợi.

(cử tri thôn Tân thọ)

Trả lời: Căn cứ vào giấy phép khai thác khoáng sản số 2557/GP-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Diện tích 4,5 ha;  Mức độ sâu cosd+45m; trữ lượng địa chất đá xây dựng: 246.032m 2 ; trữ lượng đất san lấp: 125.383m 3 ;  thời hạn đên hết năm 2018.

- Tại quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 về vệc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án, điều 2 nêu rõ:

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường:

+ Đối với khu vực khai trường: Củng cố bờ moong khai thác; xây dựng hệ thống thoát nước ở mương phủ lớp đất màu 0,7m và trồng cây keo lá tràm mật độ 1.660 cây/ha, chăm sốc và trồng dặm trong 03 năm;

+ Đối với khu vực phụ trợ: Tháo dỡ các công trình đã xây dựng trong quá trình thực hiện dự án, tiến hành san gạt, cày xới để trồng cây keo lá tràm với độ 1.660 cây/ha, chăm sóc và trồng dặm trong 03 năm;

+ Đối với khu vực ngoài phạm vi mỏ: Cải tạo, trồng cây trên phần diện tích

Đã khai thác ngoài mỏ; nạo vét hồ lắng; cải tạo tuyến đường vận chuyển từ mỏ ra đường Quốc lộ 1A.

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường gốc: 1.068.963.000 đồng (Một tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn đồng chẵn) .

10. Việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất ở, đất rừng, đất nông nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản đã xây dựng hồ sơ nhưng tiến độ rất chậm, có những hộ làm hồ sơ đất rừng từ năm 2014 đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận QSD đất. Đề nghị HĐND-UBND xã xem xét, làm sớm cho nhân dân yên tâm sản xuất.

( cử tri thôn Tân Thọ, Tân Sơn, Sơn Tây, Vĩnh Thọ )

Trả lời : Sáu tháng đầu năm đã xây dựng hồ sơ cấp đổi cho 18 trường hợp, song bên cạnh  đó đang còn tồn tại một số hộ chưa cấp đổi xong, qua rà soát toàn xã hiện nay có 62 hộ ( Vĩnh Thọ 9  hộ, Sơn Tây 12 hộ, Sơn Nam 9 hộ, Sơn Bắc 7 hộ, Tân Thọ 9 hộ, Tân Sơn 16 hộ). Lý do mất giấy CNQSD đất cũ; diện tích tăng quá lớn so với giấy CN cũ; vướng mắc phân chia tài sản thừa kế; bìa đỏ đang thế chấp tại các ngân hàng, một số hộ có bìa mới do sai diện tích không nhận, hiện hồ sơ do sai sót, không nhận tại phòng TNMT có 75 trường hợp, trong đó đất ở: 56 giấy CN, đất nông nghiệp 8 giấy CN.

Đất trồng cây hàng năm (Đất nông nghiệp) : 52 hộ (Vĩnh Thọ 6 hộ, Sơn Tây 12 hộ, Sơn Bắc 14 hộ; Tân Thọ 10 hộ, Tân Sơn 10 hộ), qua nắm bắt có một số hộ đã kê khai nhưng không đủ điều kiện cấp đổi, lý do bố mẹ tách ruộng cho con nên không kê khai, do vậy con không có hồ sơ gốc cấp đất theo NĐ/64-CP để cấp đổi. Hiện nay xây dựng hồ sơ cấp mới, có một số hộ không biết ruộng làm ở xứ đồng nào, cán bộ chuyên môn cũng không biết, gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng hồ sơ.

Trong thời gian tới xây dựng hồ sơ cấp đổi đối với hộ còn tồn đọng, không có vướng mắc liên quan, đảm bảo đúng Pháp luật.

* Việc cấp giấy CNQSD đất nuôi trồng thuỷ sản:

Hiện nay đã xây dựng hồ sơ cho cấp đất nuôi trồng thuỷ sản cho vùng Đập Lội, thôn Vĩnh Thọ và vùng Cánh Chào thôn Tân Thọ, Tân Sơn.

- Về hồ sơ Vùng Đập Lội đã làm xong, với số lượng: 14 hồ/10 hộ, tổng diện tích: 90234,2m 2 (9,02ha).

- Vùng Cánh Chào thôn Tân Thọ, Tân Sơn: Đang trích lục bản đồ địa chính 16 hồ nằm ngoài hành lang bảo vệ đê, còn 13 hồ nằm trong hành lang đê cắt hành lang bảo vệ đê theo quy định tại Điều 23 Luật đê điều năm 2006: Cắt hành lang bảo vệ 25 m (hai lăm mét), không cấp giấy CNQSD đất cho các hộ.

* Đất Lâm nghiệp: Tổng hồ sơ toàn xã: 113 hồ sơ (trong đó hồ sơ nằm trong phương án: 111 hồ sơ, nằm ngoài phương án 2 hồ sơ), Đến thời diểm hiện nay đã hoàn thành 93 giấy CN/113 giấy chứng nhận, đạt 82,3%, còn tồn đọng 20 giấy CN, trong đó hộ gia đình: 12 hộ (Sơn Bắc 2 hộ; Sơn Nam 8 hộ, Tân Thọ 1 hộ, Tân Sơn 1 hộ), cộng đồng dân cư 8 hồ sơ.

Lý do chưa hoàn thành: Hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân: bản đồ trích đo, không có số thửa, do vậy phòng TN-MT trả hồ sơ yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung bản đồ, hồ sơ cộng đồng dân cư do in giấy CN sai diện tích, cán bộ chuyên môn đã làm việc với đơn vị tư vấn đề nghị khẩn trương để trình phòng TN-MT phê duyệt.

11 . Hiện nay mồ mã đang nằm rải rác ở các xứ đồng đề nghị HĐND-UBND có chính sách hỗ trợ cho các dòng họ để cất bốc vào nghĩa trang theo quy hoạch nông thôn mới.

(cử tri thôn Vĩnh Thọ)

Trả lời: Căn cứ vào nguồn thu- chi của kỳ họp HĐND xã đã được ;phê duyệt đồng thời căn cứ vào thực tế xã không có ngân sách để hỗ trợ theo ý kiến cử tri đã nêu.

12 . Hiện nay rác thải trên kênh sông rác và các tuyến đê rất nhiều, đề nghị UBND có biện pháp giao các địa đoạn cho các thôn để xử lý và có hình thức xử phạt đối với những trường hợp vi phạm.

(cử tri 6 thôn)

Trả lời : Ý kiến cử tri nêu là đúng thực tế UBND xã đã phân chia địa đoạn cho các thôn và giao trách nhiệm cho các thôn chủ động thu dọn rác thải , vệ sinh môi trường và xử lý theo quy định.

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

13 . Sau cơn bão số 10 trường học cơ sở Kỳ Thọ đã hư hỏng nặng, thiếu phòng học, học sinh khối 9 phải đi học tại điểm trường Kỳ Thư đi lại rất khó khăn. Đề nghị HĐND-UBND hỗ trợ kinh phí sửa chữa để khắc phục, sớm đưa hoc sinh về học tại điểm trường Kỳ Thọ.

(cử tri 6 thôn )

Trả lời: Nguyện vọng đề xuất cử tri nệu là đúng. Hiện nay Trường THCS đang xây dựng, trường Tiểu học đã tổ chức đấu thầu xây dựng, dự kiến đến đầu năm học 2018-2019 sẽ hoàn thành để ổn định việc dạy và học cho giáo viên và học sinh.

14 . Hiện nay Chợ Chào đã xây dựng rộng rãi, khang trang theo tiêu chí nông thôn mới, đề nghị HĐND - UBND có kế hoạch cho họp tháng 30 phiên (tức là ngày nào cũng họp) để khuyến khích cho các hộ kinh doanh thương mại tăng cường sự phát triển kinh tế trên địa phương.

(cử tri thôn Tân Thọ )

Trả lời : Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày 16 tháng 01 năm 2017, UBND xã đã có thông báo số 02 thống nhất các phiên họp Chợ Chào  các ngày trong tháng.

15 . Đường điện thắp sáng của thôn Sơn Bắc, đoạn từ nhà anh Khiền đến  nhà anh Sỹ hiện nay đường dây và cọc không  đảm bảo. Đề nghị UBND kiến nghị với Công ty Điện lực Kỳ Anh khắc phục để nhân dân sử dụng điện đảm bảo.

(cử tri thôn Sơn Bắc )

Trả lời : Ngày 14/5/2018 UBND xã đã làm việc với Ban lãnh đạo chi nhanh điện lực Kỳ Anh để khắc phục tình trạng như cử tri đã nêu. Hiện tại do ngbuồn kinh phí chưa đáp ứng,  UBND xã tiếp tục phối hợp để xử lý theo thẩm quyền.

16. Hiện nay thuốc Bảo hiểm y tế cấp về cho nhân dân chưa đảm bảo, khi đến khám và điều trị tại trạm thường thiếu, không đủ, phải mua thuốc bên ngoài. Đề nghị UBND xã kiểm tra và kiến nghị với cấp trên để cấp đủ thuốc cho nhân dân khi đến khám và lấy thuốc Bảo hiểm tại trạm y tế xã.

(cử tri  thôn Sơn Nam, Sơn Bắc)

Trả lời : Thuốc BHYT trên cấp là đủ nhưng thiếu về chủng loại.

Giá thành 1 đơn chỉ đủ 60.000 đ, hiện nay nhân dân lên bảo hiểm huyện khám và xin thuốc được nhiều hơn ở xã.

17. Nhà tình nghĩa ông Hồ Đậu do UBND xã xây dựng nay đã xuống cấp nghiêm trọng đề nghị với HĐND-UBND phối hợp với gia đình để kiểm tra giải quyết. (Bà Hồ Thị Hương thôn Sơn Nam)

Trả lời : Theo sự thống nhất của gia đình UBND xã đã xử lý giải toả.

IV. CÔNG TÁC AN NINH :

18. Hiện nay tình trạng trộm cắp tài sản xẩy ra ở địa bàn các thôn; ở xã đã thành lập lực lượng xung kích, mô hình công an Cựu chiến binh, đoàn thanh niên đảm bảo về an ninh trật tự; đề nghị UBND xã chỉ đạo hoạt động của các lực lượng này và tăng cường tuần tra canh gác để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

(Cử tri 6 thôn)

Trả lời: Tình hình ANTT  không có vụ việc lớn,  nhưng tình trạng trộm cắp vặt vẫn xẩy ra nhất là ở 2 thôn Tân Thọ và Tân Sơn như cử tri phản ảnh là đúng. Để đảm bảo ổn định và hạn chế các vụ việc nói trên UBND đã giao cho ban công an, đội xung kích thường xuyên tuần tra kiểm soát, nên tình hình trong thời gian gần đây đã ổn định.

19. Đề nghị UBND xã có kế hoạch cắm biển quy định trọng tải ở các trục đường xã và đê ngăn mặn, hiện nay xe trọng tải lớn chạy tự do trên các tuyến đường trục xã, đê mặn.

(cử tri thôn Tân Thọ, Tân Sơn)

Trả lời: Việc ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND xã giao cho Ban công an phối hợp với địa chính đã tiến hành khảo sát trên các tuyến đê và trục đường liên xã và  đã cắm các biển hạn chế tải trọng trên các tuyên đê và trục đường liên xã (6/6 biển cắm trong tháng 3/2018).

20. Điểm giao dịch mua bán tại thôn Sơn Nam tình trạng không có ai quản lý; mất an toàn giao thông, không đảm bảo vệ sinh môi trường đề nghị UBND xã xem xét giải quyết?

(Cử tri thôn Sơn Nam)

Trả lời: Việc kiến nghị của cử tri thôn Sơn Nam là chính đáng. Ngày 17 tháng 04 năm 2018 UBND xã đã mời cấp uỷ Ban cán sự thôn Sơn Nam cùng 14 hộ dân có lán ốt kinh doanh tại điểm chợ về UBND xã để họp, đồng thời giải phóng mặt bẳng và san lấp mặt bằng, thiết kế quy hoạch. Và đã làm thông báo cho Sơn nam điều hành, quản lý.

Trên đây là báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân xã  khóa XIX.

Xin chân thành cảm ơn./.

ơ

Nơi nhận:

- Thường vụ Đảng ủy;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ xã;

- Các đại biểu;

- Lưu VT-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Thanh Bình