Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)
loading...
16:11 17/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). UBND huyện Kỳ Anh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi).