Nghị quyết

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số: 39/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quy định, số lượng các nhiệm vụ và mức khoán cho mỗi nhiệm vụ không chuyên trách ở xã, ở thôn
Số: 38/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quy định tên, số lượng các nhiệm vụ khoán và mức khoán cho mỗi nhiệm vụ không chuyên trách ở xã, ở thôn và nhiệm vụ khác ở thôn
Số: 37/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018
Số: 36/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2019