Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018
loading...
15:02 30/07/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2 015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và phê duyệt quyết toán năm;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 10/01/2018 của HĐND Xã Kỳ Thọ khóa XIX, kỳ họp thứ 5 về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2018; Nghị quyết số   /NQ-HĐND ngày 27/7/2018 của HĐND xã Kỳ Thọ khóa XIX.

Sau khi xem xét báo cáo của UBND xã về quyết toán ngân sách năm 2018 và Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày  10/7/2019 về việc đề nghị quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2018; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND xã,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 . Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018 như­ sau:

TT

Nội dung

Số tiền

ĐVT

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

6.500.760.568

Đồng

A

THU NGÂN SÁCH XÃ HƯỞNG:

5.895.537.827

Đồng

1

Thu trên địa bàn

890.654.754

Đồng

2

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.002.083.000

Đồng

3

Thu kết dư

2.800.073

Đồng

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ:

5.891.562.027

Đồng

1

Chi đầu tư phát triển

715.006.000

Đồng

2

Chi thường xuyên

5.176.556.027

Đồng

C

KẾT DƯ NGÂN SÁCH XÃ

3.975.800

Đồng

Điều 2 . Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân xã: Thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác chỉ đạo và nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của cơ quan trong lĩnh vực ngân sách và tài sản của nhà nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã giám sát việc thực hiện công khai Nghị quyết.

Nghị quyết này đã đ­ược Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX kỳ họp thứ 8 thông qua ngày  23 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

  • Thường trực HĐND huyện;
  • UBND huyện;

- Phòng Tài chính;

  • Thư­ờng trực HĐND xã;
  • Đại biểu HĐND xã khoá XIX;
  • L­ưu: VP HĐND.

Chñ tÞch

( Đã ký)

Dương Đình Hới