Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019
loading...
16:42 12/08/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XIX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ khoản 3 điều 25 luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2003.

Căn cứ nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của chính phủ ban hành quy chế, xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày  18/ 07 /2019 của UBND xã về việc bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 . Phê chuẩn bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

I. Phần Thu: 5.972.502.000đ

1. Điều chỉnh tăng thu ngân sách: 6.472.502.000 đồng , Trong đó gồm:

- Thu bổ sung có mục tiêu:  6.452.526.200đ

- Thu kết dư ngân sách: 3.975.800đồng.

- Thu thuế VAT: 16.000.000đ

2. Điều chỉnh giảm thu ngân sách:  -500.000.000 đồng ,

- Giảm thu tiền cấp quyền sử dụng đất: -500.000.000đồng

II. Phần chi:  5.972.502.000đồng

1. Điều chỉnh tăng chi ngân sách: 5.972.502.000đồng , Trong đó gồm:

- Chi thường xuyên: 10.000.000đ

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 5.962.502.000đ

Ủy ban nhân dân xã đề nghị Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./.

( Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã đồng ý với Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày  18/7/2019 của UBND xã về quyết bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.

Điều 3. Hội đồng nhân dân xã giao cho Thường trực HĐND các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách  năm 2019.

- UBND xã căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch, phối hợp và chỉ đạo Ban tài chính ngân sách, các ban ngành, quản lý điều hành ngân sách đúng quy định đạt chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND đề ra.

Nghị quyết này được HĐND xã khóa XIX kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2019./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND-UBND huyện;

- Thường vụ Đảng uỷ; HĐND;

- Các đại biểu HĐND,

- Các cơ quan, Ban ngành cấp xã;

- Lưu:VP. HĐND-UBND.

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Dương Đình Hới