Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
loading...
16:43 15/01/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KỲ THỌ KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021;

Căn cứ Nghị quyết số 56 /NQ-HĐND ngày 28/ 12/2018 của HĐND huyện Kỳ Anh về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019;

Sau khi xem xét báo cáo số 31 /BC- UBND ngày 10/12/2018 của UBND xã Kỳ Thọ về việc thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018, kế hoạch phân bổ sự toán thu chi ngân sách năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND xã,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán phân bổ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước:                       10.276.847.000 đồng

Trong đó:

  1. Thu ngân sách địa phương                        8.061.847.000 đồng
  1. Thu ngân sách xã hưởng:                          8.061.847.000 đồng
  1. Thu các khoản hưởng 100%:                            362.000.000 đồng

- Thu phí, lệ phí:                                                    12.000.000đ

- Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản:             260.000.000đ

- Thu khác: ( Thu các khoản nợ)                                      90.000.000đ

  1. Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ %:                2.125.000000 đ

- Thuế đất phi nông nghiệp:                                     9.000.000đ

- Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh:        6.000.000đ

- Lệ phí trước bạ nhà, đất:                                      25.000.000đ

- Thuế GTGT, TNDN:                                           85.000.000đ

- Tiền cấp quyền sử dụng đất:                            2.000.000.000đ

  1. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên:    5.574.847.000 đồng

B.Tổng chi ngân sách :                                    8.061.847.000 đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển:                                 2.374.500.000 đồng

+ Chi thường xuyên:                                     5.521.728.000 đồng

+ Chi dự phòng :                                              165.619.000đồng

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã đồng ý với các giải pháp tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, công tác quản lý điều hành ngân sách năm 2019 UBND xã đã trình, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Tập trung đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước; giám sát việc lập hoạch triển khai thu các nguồn thu trên địa bàn; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, thu khác vào ngân sách nhà nước; Chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng hạ tầng, xác định giá đất để tiến hành đấu giá, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân.

2. Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao và quy định của Luật ngân sách Nhà nước; phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để tạo nguồn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách phát sinh, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, an toàn ngân sách địa phương. Nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.

3. Chấp hành nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn ... gắn với việc thực hiện chống tham nhũng lãng phí. Quản lý và chấp hành các chế độ chính sách tài chính, quy trình huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại thôn các trường học. Phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các vấn đề còn sai sót, vướng mắc nhằm đưa công tác quản lý tài chính ngân sách ngày càng công khai, minh bạch, hiệu quả cao.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có biến động, Ủy ban nhân dân xã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân xã để quyết định điều chỉnh, bổ sung kịp thời và báo cáo Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực và các ban của HĐND xã, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND xã chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND xã khoá XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày   28 tháng 12 năm 2019./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND huyện (b/c);

- TT ĐU, HĐND,UBND,UB.MTTQ xã;

- Đại biểu HĐND xã khóa XIX;

- VP.ĐU; VP.HĐND-UBND xã;

- Lưu: VT./.

CHỦ TỊCH

Dương Đình Hới