Thông tin tuyên truyền
RSS

LUẬT 1.Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được thông qua tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV. Có hiệu lực ngày 01/01/2023 Ngày ban hành: 16/06/2022 Ngày có hiệu lực: 01/01/2023 2.Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 được thông...

Trong tháng 01/2023 có 04 Luật, 05 Nghị định, 07 Quyết định, 07 Thông tư chính thức có hiệu lực, sau đây là một số văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức,...

NGHỊ ĐỊNH: 1.Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Ngày ban hành:...

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH