Thông tin tuyên truyền
RSS

Ngày 09/10/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH...

Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT Luật Cạnh tranh lần đầu tiên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 03 tháng 12 năm...

Ngày 14/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật đo đạc và bản đồ. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Ngày 20-11-2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) thay thế Luật PCTN số 55/2005/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số...

Luật Người khuyết tật được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành 01/01/2011.

Kể từ ngày 01/6/2017, Luật trẻ em, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016 có hiệu lực thi hành, thay thế Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. Luật trẻ em năm 2016 có 07 chương, 106 điều với một...