Phát triển dịch vụ du lịch - thương mại xã Kỳ Thọ
loading...
11:18 01/11/2018

- Căn cứ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Kỳ Thọ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quy hoạch phát triển về lĩnh vực dịch vụ du lịch và thương mại đã được ủy ban nhân dân Huyện phê duyệt;

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Thọ nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Ủy ban nhân dân xã ban hành Đề án tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển dịch vụ du lịch - thương mại  năm 2015- 2020 và những năm tiếp theo  trên địa bàn xã Kỳ Thọ như sau:

Nhằm triển khai đồng bộ và và toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tạo bước đột phá để đứ dịch vụ du lịch - thương mại phát triển góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phấn đấu để dịch vụ du lịch - thương mại trở thành nghành kinh tế quan trọng, với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, các sản phẩm đa dạng, dịch vụ đảm bảo có thương hiệu và sức cạnh tranh cao, mang bản sắc văn hoá địa phương, thân thiện với môi trường.

Đặc điểm tình hình, vị trí địa lý:

Xã Kỳ Thọ nằm về phía Nam của Huyện Kỳ Anh.

+ Phía Bắc giáp xã Kỳ Khang;

+ Phía Nam giáp xã Kỳ Hải, xã Kỳ Thư;

+ Phía Tây giáp xã Kỳ Trung, Kỳ Văn;

+ Phía Đông giáp xã Kỳ Ninh;

+ Diện tích tự nhiên 1.722,03 ha, trong đó đất nông nghiệp 1309,42 ha, đất lâm nghiệp 369,75 ha, đất nuôi trồng thủy sản 190,02 ha;

+ Tổng cả xã có 3.639 nhân khẩu với 1.091 hộ;

+ Tỷ lệ tăng dân số: 1,1%, trong đó tỉ lệ tăng cơ học là 1,5%

+ Trường học: 3 trường

+ Trạm y tế: 1 trạm

Phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã Kỳ Thọ trong những năm qua.

Trong những năm qua dịch vụ du lịch - thương mại trên địa bàn xã đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng GDP hàng năm, đáp ứng nhu cầu hàng hóa tiêu dùng phục vụ đời sống, dân sinh. Đã mở rộng và đa dạng các loại hình thương mại - dịch vụ, mức tăng trưởng dịch vụ du lịch – thương mại tăng từ 35%/năm, giải quyết công ăn việc làm tại chổ trên 70% lao động, có mức thu nhập bình quân trên 2 triệu đồng/tháng. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những hạn chế cần khắc phục như: Sản xuất hàng hóa chưa thực sự phát triển, tỷ trọng công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ hải sản, dịch vụ diễn ra chậm, chưa được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, chưa được kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm người nông dân làm ra khó tiêu thụ. Chưa thiết lập được mối liên kết, liên doanh giữa người sản xuất và người kinh doanh, Phát triển dịch vụ du lịch - thương mại thiếu quy hoạch mạnh ai người nấy làm, chưa chú trọng xây dựng thương hiệu nghề nghiệp. Vai trò của cấp ủy, chính quyền  chưa thực sự quan tâm vào cuộc một cách quyết liệt.

Mục tiêu vào những năm tiếp theo.

Triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, tạo bước đột phá để đưa dịch vụ du lịch- thương mại phát triển, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Kỳ Thọ nhiệm kỳ 2015-2020

Phấn đấu để thực hiện dịch vụ du lịch - thương mại trở thành nghành kinh tế quan trọng, với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, các sản phẩm đa dạng, có thương hiệu và có sức cạnh tranh cao.

Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ du lịch - thương mại trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của địa phương phù hợp với yêu cầu thị trường, phấn đấu mức tăng trưởng hàng năm 10% và chiếm tỷ trọng 33% trong GDP. Khuyến kích phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ phục vụ xây dựng, sản xuất, tiêu dùng của người dân như các đại lý vật liệu xây dựng, vật tư phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, thu mua nông sản, thực phẩm, bán buôn, bán lẽ hàng tạp hóa, mộc dân dụng, đánh bắt thuỷ hải sản đặc biệt khai thác đánh bắt các loại hải sản như tôm, cua, cá…., Chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ đặc thù như vận tải, xuất khẩu lao động, tư vấn việc làm, ăn uống, nước giải khát, vui chơi giải trí, phát triển khu du lịch tâm linh Đền Chào Phạm Hoành.

Phát huy và sử dụng khả năng, tính tích cực của các thành phần kinh tế trong lưu thông hàng hóa nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng dần tỷ trọng dịch vụ du lịch - thương mại đưa kinh tế của xã nhà tiến nhanh trên con đường hội nhập và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Nhiệm vụ.

Nâng cao quy mô, thái độ phục vụ, chất lượng và khả năng cạnh tranh các loại hình  dịch vụ du lịch – thương mại, giá cả phù hợp giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng chợ Chào, xây dựng mới một số hợp tác xã gắn dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi và thương mại….

Tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với định hướng thị trường đối với những mặt hàng có tiềm năng thị trường khu kinh tế vũng áng như rau, củ quả, gà thả vườn, sản phẩm nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, hàng thuỷ hải sản…

Nâng cao hiệu quả sản xuất của các mặt hàng nông sản, cần nâng cao chất lượng của sản phẩm thông qua đầu tư vào công tác giống, thủy lợi, công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đầu tư ngư cụ khai thác, đánh bắt thủy hải sản.

Nâng cao vai trò của dịch vụ du lịch - thương mại trong việc tạo ra giá trị gia tăng đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của xã nhà, đồng thời thu hút lao động xã hội, tạo việc làm mới, kết nối sản xuất với tiêu dùng,…

Giải pháp:

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ trên cần tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Tuyên truyền rộng rải chủ trương chính sách về khuyến khích  phát triển dịch vụ du lịch - thương mại như cho vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế cảu địa phương.

Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ như đường sá, chợ, ky ốt bán hàng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ du lịch - thương mại thúc đẩy sản xuất phát triển.

Cần có cơ chế phối hợp rõ ràng, đảm bảo quy trình để tạo ra sự đồng bộ giữa quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, tạo mối liên kết trong phát triển sản xuất, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng đoàn thể trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các định hướng phát triển và sử dụng các công cụ chủ yếu như chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ gia đình khu vực Chợ Chào, tuyến đường Huyện lộ 142 mở mang các ngành nghề thương mại - dịch vụ như: hàng thủy hải sản, buôn bán hàng hóa tổng hợp, kinh doanh xây dựng và vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, nhà hàng ăn uống, điểm vui chơi giải trí.....

Đa dạng hoá các mặt hàng và trưng bày, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ngành nghề của địa phương, hàng thủy hải sản, cung cấp nhu cầu cho thị trường nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế của xã nhà.

Đẩy mạnh phát triển mạng lưới mua bán hàng hóa hoặc đại lý mua bán hàng hóa đây là yếu tố quan trọng để mở rộng thị trường , thúc đẩy lưu thông hàng hóa  phát triển.

Khuyến khích và tạo điều kiện để mạng lưới tư thương (cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh ) tích cực kinh doanh theo định hướng của Nhà nước về phát triển lưu thông hàng hóa và thị trường nông thôn.

Tiếp tục phát triển phương thức đại lý trong việc thu mua, bán hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, thuỷ sản và hàng tiêu dùng với nông dân đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy định đại lý mua, bán; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả của việc ký kết và thực hiện các hợp đồng đại lý theo quy định của pháp luật

Đẩy mạnh việc ký kết và thực hiện các hợp đồng tiêu thụ nông sản, Thuỷ hải sản, để phương thức này thực sự đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả và thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo lập các quan hệ gắn kết chặt chẽ và ổn định giữa sản xuất và tiêu thụ

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh, kiểm tra việc niêm yết giá tại chợ Chào, đại lý mua, bán để thực hiện văn minh thương mại; chống đầu cơ, tăng giá.

Tăng cường, công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tập trung đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bảo hộ người sản xuất, người kinh doanh chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.

Hình thành mạng lưới thương mại dịch vụ gắn kết trong toàn xã, tạo quỹ đất để xây dựng khu trung tâm dịch vụ du lịch - thương mại, khu vui chơi giải trí, du lịch…. .

Đảm bảo tình hình an ninh trật tư trên địa bàn.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo kế hoạch phát triển dịch vụ du lịch – thương mại trong năm 2018 - 2019 và những năm tiếp theo.

Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ du lịch – thương mại và ban hành các chính sách hổ trợ, tổ chức tập huấn, tham quan mô hình, các điểm du lịch. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, lưu thông hàng hóa, dịch vụ du lịch và giải trí trên địa bàn.

Ban khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, ban kinh tế - tài chính căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tham mưu kịp thời những vấn đề về lĩnh vực ngành để chỉ đạo đồng thời cung cấp thông tin thị trường, xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển dịch vụ du lịch – thương mại.

Mặt trận tổ quốc, Ban VHTT và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động bà con nông dân nắm bắt thời cơ và lợi thế của địa phương để phát triển dịch vụ du lịch – thương mại thành nghành nghề chính.