NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 - 2025
loading...
16:33 20/09/2022

Xác định bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Do đó ngay từ khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện, xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bầu cử, cả hệ thống chính trị đã chủ động, tích cực vào cuộc tập trung cao độ thực hiện tốt các bước theo quy định để công tác bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Kỳ Thọ diễn ra đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật. Thôn là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 là cuộc vận động chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xã; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thôn.

Việc tiến hành bầu cử trưởng thôn lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của ban cán sự thôn trên địa bàn toàn xã; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bầu cử trưởng thôn phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho trưởng thôn quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả hơn.

Cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bầu cử trực tiếp là cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp bỏ phiếu bầu ra trưởng thôn. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri đại diện hộ gia đình phải tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Trừ trường hợp đặc biệt, cử tri không thể viết được phiếu bầu, thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người được nhờ viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri nhờ viết; Nếu vì tàn tật cử tri không thể tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu được thì nhờ người khác bỏ hộ. Cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành thống nhất trong toàn xã Kỳ Thọ vào Ngày chủ nhật 25/09/2022 ở nhà Văn hóa 6/6 thôn bao gồm: Tân Sơn, Tân Thọ, Sơn Tây, Vĩnh Thọ, Sơn Bắc và Sơn Nam .

Nguồn: Minh Châu ST