UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC THĂM ĐỒNG VỤ HÈ THU NĂM 2022
loading...
16:41 18/07/2022

Sáng ngày 18/7/2022 UBND xã phối hợp với Trung tân Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh tổ chức thăm đồng v ụ Hè Thu. Năm 2022 xã Kỳ Thọ gieo cấy 291,69/291,69ha đạt 100% Kế hoạch. Đến thời điểm thăm đồng lúa đã đạt 45 đến 50 ngày.

Cán bộ Trung tân Trung tâm Ứng dụng KHKT Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện phối hợp UBND xã kiểm tra trên địa bàn

Qua kiểm tra đồng ruộng, nhận thấy mật độ lúa dày, cây sinh trưởng khá tốt, đang ở giai đoạn làm đòng. Tình hình sâu bệnh ổn định, mật độ chưa cao như rầy nâu, rầy lưng trắng, châu chấu, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng,... Hiện nay, điều kiện thời tiết và thủy lợi thuận lợi, bà con nông dân chuẩn bị bón thúc đợt 2 cho lúa.

Nguồn: Đ/c Hồ Văn Trung - PCT - UBND xã