ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRIỂN KHAI THU HOẠCH VỤ HÈ THU NĂM 2022
loading...
15:30 30/08/2022

Chiều ngày 27 tháng 8 năm 2022 Uỷ ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị triển khai thu hoạch trà lúa vụ Hè thu năm 2022. Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cấm phơi rơm, rạ, sản phẩm nông sản trên các trục đường giao thông.

Đồng chí Hồ Văn Trung Phó Chủ tịch UBND xã Chủ trì cuộc họp

Thông báo của UBND xã về việc triển khai thu hoạch và cấm phơi, chất Nông sản trên các lòng, lề đường

Vụ hè thu năm 2022 xã Kỳ Thọ gieo trồng được 291,69 ha đạt 100% kế hoạch đến thời điểm lúa đã đến kỳ chín chuẩn bị thu hoạch.

Trên địa phương hiện có 09 máy gặt đập liên hoàn, đảm bảo cho việc thu hoạch nhanh gọn. Với phương châm chín đến đâu gặt đến đó.

Tại cuộc họp các chủ máy gặt có ý kiến thảo luận và đi đến thống nhất giá gặt cho 1 sào 500m2 là không quá 130.000đ

Các nhà máy gặt đang tập trung thu hoạch

Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông UBND xã đã ban hành thông báo số 26/TB-UBND ngày 27/8/2022 về việc cấm sử dụng lòng lề đường để phơi sản phẩm nông sản, quản lý máy gặt và đẩy nhanh thu hoạch trà lúa vụ Hè thu 2022.

Nguồn: Đ/c Hồ Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã