Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Số: 08/BC-BPC Báo cáo Thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIX.
Số: 18/BC-HĐND Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá XIX