Đẩy mạnh tuyên truyền công tác Bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Huyện năm 2023
loading...
16:25 20/04/2023

Ngày 18/4/2023, UBND Huyện Kỳ Anh ban hành Kế hoạch số 573/KH-UBND triển khai chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.

Việc triển khai công tác này nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia của mỗi cá nhân, gia đình, xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn Huyện. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy mọi người dân thay đổi hành vi về bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong những lĩnh vực còn bất bình đẳng giới, nguy cơ bất bình đẳng giới cao; góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021-2030 và các năm tiếp theo. Đồng thời, huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả các mục tiêu về bình đẳng giới.
Tại Kế hoạch này, UBND Huyện yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030. Nghiên cứu tham mưu thực hiện các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, đặc biệt là những địa bàn, lĩnh vực còn tình trạng bất bình đẳng giới cao. Lồng ghép và tổ chức triển khai các hoạt động bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông bình đẳng giới đến các nhóm yếu thế, người khuyết tật, trẻ em; tổ chức các hoạt động tại cộng đồng thu hút nam giới, trẻ em trai tham gia. Tích cực xây dựng, nhân bản, phát hành các sản phẩm truyền thông; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép trong các hoạt động đa dạng của đơn vị, địa phương; mở rộng và đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng động và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; thu hút sự tham gia của nam giới. Triển khai thực hiện Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12.
Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành và chính quyền địa phương trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong kiểm tra, triển khai các hoạt động. Tham mưu thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 . Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND các cấp để phối hợp giải quyết.
Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh huy động các nguồn lực khác ở địa phương cho công tác bình đẳng giới. Thực hiện sự phối hợp liên ngành giữa các sở, ban, ngành và đơn vị, địa phương trong việc tổ chức các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động do ngành, đơn vị phụ trách thường kỳ và đột xuất theo quy định./.