Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh: Tổ chức hội nghị lần thứ 10 sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị Qúy I, triển khai nhiệm vụ Qúy II năm 2016.
loading...
09:34 26/04/2017

Chiều ngày 13/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị lần thứ 10, sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị Qúy I, triển khai nhiệm vụ Qúy II năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, Phó Đoàn Công tác của Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh khóa XXV; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy; Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa- Thông tin, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên- Môi trường, Kinh tế- Hạ tầng, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, Giám đốc Trung tâm VHTT&DL huyện. Các đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh hội nghị lần thứ 10
sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị Qúy I,  triển khai nhiệm vụ Qúy II  năm 2016.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong Qúy I- năm 2017, tình hình kinh tế -xã hội ở huyện Kỳ Anh có nhiều chuyển biến tích cực, toàn huyện gieo cấy 5466ha lúa vụ Xuân, gieo trỉa 1.796,3 ha lạc, trồng 1.101,4ha sắn, 199ha khoai lang, 185,8 ha rau màu các loại, xây dựng 9 mô hình cánh đồng sản xuất lúa 1 giống. Chủ động phòng chống dịch cúm H5N1, phòng chống dịch cúm A (H7N9), dịch LMLM trên gia súc; xây dựng mô hình chăn nuôi bò giảm nghèo bền vững tại xã Kỳ Lâm. Sản lượng đánh bắt thủy sản ước đạt 371,6 tấn, ước tính 18,5 tỷ đồng. Tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí theo Quyết định số 05 của UBND tỉnh, toàn huyện có 206 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 9,8 tiêu chí/xã. Công tác chi trả tiền cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển được triển khai quyết liệt, đến nay, toàn huyện đã chi trả cho 3.089 đối tượng với số tiền trên 122 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 31/3/2017 đạt 27,992 tỷ đồng. Văn hoá - xã hội không ngừng phát triển. Giáo dục - Đào tạo có nhiều chuyển biến, nhân rộng mô hình “Tiếng trống khuyến học” ra các xã Kỳ Lâm, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Châu, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân. Công tác khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã được chú trọng. Đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho người dân, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao, kịp thời tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết số 08 - NQ/TW, Kết luận số 10 - KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) và các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, của huyện cho cán bộ cốt cán và đảng viên trong toàn huyện, kết nạp 26 quần chúng ưu tú vào Đảng. Công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Hoạt động công tác Dân vận, MTTQ và các đoàn thể không ngừng được đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh báo cáo kết quả lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Qúy I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Qúy II  năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, khó khăn;  Việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 02 –NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn chậm. Thu ngân sách trên một số sắc thuế chưa đạt so với kế hoạch. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chưa được kịp thời, thường xuyên, kết quả đạt được chưa cao. Việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm khối Đảng, đoàn thể còn chậm, thực hiện dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền còn hạn chế, chưa thường xuyên; các mô hình “Dân vận khéo” chưa thực sự phát huy hiệu quả. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng ở một số xã trong xây dựng nông thôn mới chưa rõ nét.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh sẽ tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng, vật nuôi vụ Xuân, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo quyết liệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 02/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt đông văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh giai đoạn mới. Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII. Tiếp tục xây dựng Đề án vị trí, việc làm khối Đảng, đoàn thể; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tác xây dựng đội ngũ cán bộ theo Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể triển khai có hiệu quả mô hình vườn mẫu, đoạn đường mẫu. Đổi mới hoạt động của cấp uỷ đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bám sát chương trình công tác, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể thực hiện. Đổi mới hoạt động của các Đoàn Công tác chỉ đạo cơ sở theo hướng cụ thể, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội đưa huyện nhà phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND  huyện đề nghị; Trong thời gian tới, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các văn bản chỉ đạo của Cấp ủy, Ủy ban Nhân dân  huyện và các quy định của Pháp luật cần được quán triệt để thấm nhuần hơn trong Ban Chấp hành, trong đội ngũ cán bộ cốt cán từ huyện đến xã, tập trung cao cho sản xuất; Đối với  nông nghiệp lưu ý đến sản xuất lúa hạn chế tối đa sâu bệnh, chủ động phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, tập trung đẩy mạnh đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, khai thác tiềm năng phát triển du lịch, tập trung xử lý sau sự cố môi trường biển. Tăng cường quản lý về đất đai, tài nguyên môi trường. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường thu ngân sách, tập trung xử lý tồn dọng,

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh
kết luận tại hội nghị......

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND  huyện Kỳ Anh nhấn mạnh cần tập trung cho phát triển sản xuất, trọng tâm là thực hiện NQ 02 của BCH Đảng bộ huyện cùng với các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh trên địa bàn, chỉ đạo xây dựng  nông thôn mới ở 3 xã về đích, tập trung xây dựng vườn mẫu. Xử lý tồn đọng trong cấp đất trái thẩm quyền, giao đất,  quản lý tài nguyên môi trường, chỉ đạo quyết liệt thực hiện 1 số chương trình trọng tâm, nhất là đảm bảo tình hình an ninh trật tự, nhất là địa bàn các thôn, xóm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung kiểm tra và xử lý sau giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- UVBTV Huyện ủy- Nguyên Phó Chủ tịch UBND  huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh và đồng chí Nguyễn Viết Trường- Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc- Tổng Biên tập Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- UVBTV Huyện ủy
- Nguyên Phó Chủ tịch UBND  huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
và đồng chí Nguyễn Viết Trường- Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc- Tổng Biên tập Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Tĩnh.
Các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng
đồng chí Nguyễn Viết Trường-  Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh
được bổ nhệm giữ chức Giám đốc- Tổng biên  tập Đài PT-TH Hà Tĩnh

Mạnh Hải, Phạm Tuấn