ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI TRONG THƯỜI GIAN TỚI
loading...
14:30 26/05/2023

Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2023 Ban Chấp hành đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Vể tham dự chỉ đạo Hội nghị có đ/c Lê Văn Trọng: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh Huyện ủy viên tổ trưởng đoàn công tác chỉ đạo xã theo Quyết định 1543 của Ban Thường vụ Huyện ủy...

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 24 chỉ tiêu chủ yếu đề ra đầu nhiệm kỳ, đến nay có 12/24 mục tiêu đạt so với Nghị quyết Đại hội, 12/24 mục tiêu chưa đạt chủ yếu là các mục tiêu phấn đấu đạt đến cuối nhiệm kỳ. Hạ tầng Kinh tế - Xã hội, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đạt và vượt Kế hoạch đề ra, kiện toàn tổ chức bộ máy kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong nửa đầu nhiệm kỳ còn những hạn chế như: phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế. chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm chưa đạt chỉ tiêu đề ra; Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới còn khó khăn; công tác nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân chưa kịp thời…

Các đại biểu tham gia Thảo luận tại Hội nghị

Các ý kiến thảo luận làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại như: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên…

Đồng chí L ê Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Phát biểu tạ Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đ/c Lê Văn Trọng: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của đảng bộ  và nhân dân xã Kỳ Thọ và Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025; Từ những hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra, thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Đảng bộ tiếp tục phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết tập thể, tập trung đi sâu nắm bắt tình hình cơ sở; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cần có các giải pháp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh nội lực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên, làm cơ sở xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kết luận Hội nghị

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xã, đồng chí Dương Đình Hới, Bí thư Đảng ủy xã đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị. Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024./.

Nguồn: Hồng Lam, PBT, Thường trực ĐU