ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
loading...
10:18 09/07/2022

Chiều ngày 8 tháng 7 năm 2022 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 về dự và chỉ đạo có Đồng chí Hoàng Văn Thuật: Phó Chánh thanh tra huyện,

Các Đại biểu tham gia dự Hội nghị

6 tháng đầu năm trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả; Công tác tổ chức xây dựng đảng đã triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022;  Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi - Tự sữa”. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch cán bộ Nhiệm kỳ  năm 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; kế hoạch Kinh tế - xã hội phục hồi, phát triển nhanh, nhiều chỉ tiêu vượt mức cao so với cùng kỳ năm 2021: công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hoạt động tích cực, trách nhiệm, hiệu quả; đời sống nhân dân được cải thiện;

Đ/c Cao Thị hồng Lam Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Báo cáo trước Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là; công tác dự nguồn kết nạp đảng còn thấp so với kế hoạch được giao. Tiến độ xây dựng NTM còn chậm. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao đất giao rừng cấp đất trước ngày 18/12/1980 còn chậm, chưa đạt yêu cầu kế hoạch. Chất lượng một số hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội còn hạn chế. Tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Các Đại biểu tham gia Thảo luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung trình Hội nghị; đồng thời cũng làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, nêu rõ những khó khăn, hạn chế và đề xuất những nội dung, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Đình Hới : Thư Đ ảng ủy - C hủ tịch HĐND xã Kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Dương Đình Hới: Bí Thư đảng ủy chủ tịch HĐND xã, nhấn mạnh cần phát huy tinh thần, trách nhiệm tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ như sau: Để khắc phục những khó khăn, hạn chế và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm năm 2022 cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm phủ mũi 4 cho người từ đủ 18 tuổi với tỷ lệ cao nhất; Tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong đó: chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tăng cường phát triển đàn gia súc, gia cầm; chú trọng kiểm soát dịch bệnh; tích tụ tập trung đất đai; tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM; giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế trong lĩnh vực đất đai, triển khai các cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết HĐND huyện xã năm 2022. Tranh thủ thời cơ, tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền theo các chủ đề, chủ điểm. Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị làm tốt công tác dự nguồn kết nạp đảng viên mới, công tác kiểm tra giám sát, chuẩn bị tốt nhân sự cho đaị hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nguồn: Đ/c Cao Thị Hồng Lam – Phó BT Thường trực Đảng ủy