ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019
loading...
21:03 16/03/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU, ngày 10/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 22/2/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh.

Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2019; Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị triển khai Học tập chuyên đề năm 2019 về  “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí : Lê Văn Khánh Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy; Về tham dự chỉ đạo và trực tiếp lên lớp chuyên đề năm 2019.

Các đ/c đảng viên trong toàn đảng bộ, cán bộ cơ quan xã, trạm y tế, giáo viên các trường học, các vị đại biểu HĐND xã, ban cán sự các thôn, trưởng các chi hội chi đoàn và toàn thể hội viên Hội CCB với tổng số lượng 205 người tham gia.

Chuyên đề năm 2019 là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục gắn nội dung gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Gắn với việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND bế mạc lớp học và triển khai tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề 2019 cho các đoàn viên hội viên và toàn thể Nhân dân./.

Nguồn thường trực Đảng ủy