ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG VI KHÓA XIII CỦA ĐẢNG
loading...
19:17 07/01/2023

Sáng Ngày 7 Tháng 01 năm 2023 Đảng ủy xã Kỳ Thọ tổ chức học tập quán triệt Nghi quyết Trung ương 6 khóa XIII của đảng; thành phần tham dự các đồng chí cán bộ lão thành và toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ, cán bộ giáo viên các trường học, nhân viên trạm y tế các đồng chí trưởng các chi đoàn, chi hội, và toàn thể hội viên hội phụ nữ;  Báo cáo viên do đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng bộ báo cáo.

Các Đại biểu tham gia học tập NGhị quyết TW 6 khóa XIII

Đồng chí Cao Thị Hồng Lam, Phó Bí thư Đảng ủy đặt vấn đề, quán triệt trước Hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm tiếp tục quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản trên các vấn đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, các Đại biểu đã được Nghe đồng chí Dương Đình Hới, Bí thư Đảng ủy, CT.  HĐND xã Báo cáo quán triệt 3 nghi quyết 27, 28, 29

Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 28 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Nghị quyết số 29 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận hội nghi Đồng chí Dương Đình Hới Bí Thư Đảng bộ yêu cầu  sau hội nghi này Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các Chi bộ cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung nghị quyết trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ và thấm nhuần nội dung các Nghị quyết hội nghi trung ương 6 (khóa XIII); Tiếp tục tổ chức quán triệt tuyên truyền sâu rộng  với nhiều hình thức phù hợp đến  nội dung đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân hiểu thấm nhuần các nội dung trong nghi quyết; Hội nghi trung ương 6 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, của cấp ủy, cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm nhằm đưa các nội dung Nghi quyết trung ương 6 (Khóa XIII) vào cuộc sống góp phần thực hiện thắng lợi Nghi quyết đại hội đảng các cấp nhiệm Kỳ 2020-2025.

Nguồn: Cao Thị Hồng Lam, P. Bí thư Đảng ủy