ĐẢNG BỘ XÃ KỲ THỌ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG.
loading...
20:59 15/04/2021

Ngày 15 tháng 4 năm 2021 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có hơn 250 cán bộ, Đảng viên, giáo viên các trường học, nhân viên trạm y tế, ban cán sự thôn, trưởng các chi hội, chi đoàn và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trong toàn xã.

Thực hiện kế hoạch số 09-KH/HU ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hơn 250 cán bộ Đảng viên, hội viên, hội viên hội phụ nữ tham gia hội nghị.

Ngày 15 tháng 4 năm 2021 Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có hơn 250 cán bộ, Đảng viên, giáo viên các trường học, nhân viên trạm y tế, ban cán sự thôn, trưởng các chi hội, chi đoàn và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trong toàn xã.

Đồng chí Lê Văn Khánh Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy

Đồng chí Lê Văn Khánh Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy trực tiếp báo cáo viên cho hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, nhiệm kỳ 2021-2026. Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã

Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Dương Đình Hới Bí thư Đảng bộ Chủ tịch HĐND xã quán triệt cho toàn thể cán bộ đảng viên, đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII để xây dựng chương trình hành động cho phù hợp gắn với chức năng nhiệm vụ, đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời tập trung tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và toàn thể nhân dân thực hiện hiện thắng lợi Nghị quyết và thực sự đưa Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng./.

Nguồn: Dương Đình Hới

Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã