Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” tại Chi bộ Sơn Bắc, xã Kỳ Thọ
loading...
08:33 13/05/2023

Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2023 Chi bộ Thôn Sơn Bắc, Đảng bộ xã Kỳ Thọ tổ chức buổi sinh hoạt Chuyên đề về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề năm 2023. Về Dự hội nghi có đồng chí NguyễnThị Hồng Minh Huyện Ủy viên Phó ban tuyên giáo huyện ủy; Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ xã; Các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ xã .

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt

Đồng chí Nguyễn Văn Khoán Bí thư Chi bộ Khai mạc buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, sau khi đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tập trung tham gia thảo luận về nhận thức sâu sắc hơn giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có 8 ý kiến thảo luận, đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện, tập trung vào các nội dung: Nhận thức của bản thân sau khi nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Khẳng định, làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam;

Các Đ/c Đảng viên trong Chi bộ tham gia Thảo luận tại buổi sinh hoạt

Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, góp phần thực hiện hoàn than tốt nhiệm vụ được giao.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được khát vọng của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.sự quản lý, điều hành của Nhà nước; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh, Huyện Ủy viên Phó ban tuyên giáo huyện ủy Phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh Huyện Ủy viên Phó ban tuyên giáo huyện ủy; đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt của Chi bộ Thôn Sơn Bắc, đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; sau buổi sinh hoạt cần cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư gắn với thực hiện việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo Đức Hồ Chí Minh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới./.

Đồng chí : Dương Đình Hới Thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND xã Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt

Phát biểu của Đồng chí: Dương Đình Hới Bí Thư Đảng Ủy Đồng thời đồng chí nhấn mạnh.Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên của Chi bộ nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về đường chúng ta đi, đích chúng ta đến và sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được khát vọng của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, thực hiện hoá ý chí vươn lên, khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc.

Nguồn: Hồng Lam, PBT- ĐU