TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
loading...
15:29 21/01/2021

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ đã đề ra, thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn xã Kỳ Thọ đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII như: Thông qua hội nghị cấp ủy, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư...

Tiết thực lập thành tích “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”. Đến nay, ban tuyên truyền của xã đã đăng tải tin, bài tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp ở địa phương, phong trào thi đua tham gia lao động sản xuất của nhân dân trong xã lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp;  thực hiện hiệu quả mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Thọ nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong xã còn chú trọng thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, bảng điện tử, về Đại hội Đảng bộ các cấp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chỉnh trang các khu dân cư xanh, sạch, đẹp... Đến nay, thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo tin tưởng và phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các hoạt động Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội lần thứ XIII của Đảng và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy đảng, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực. Trong tuyên truyền, đặc biệt coi trọng việc định hướng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch liên quan đến Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn: Minh Châu